Economisch Meest Voordelige Inschrijving

In de Aanbestedingswet 2012 staan regels en procedures voor aanbesteden en is 1 juli 2016 in werking getreden. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur, het Aanbestedingsbesluit. In het aanbestedingsbesluit zijn onder meer het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) en de Gids Proportionaliteit opgenomen. De ARW 2016 beschrijft de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde diensten en leveringen.

 

Gunningscriteria zijn criteria waarmee de keuze voor de winnende aanbieding wordt bepaald. In de ARW 2016 staan de gunningscriteria beschreven. EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) is de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria:

  • beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)
  • laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit (Laagste KBK), zoals de levenscycluskosten
  • laagste prijs

De keuze voor laagste prijs en laagste kosten moet gemotiveerd worden in de aanbestedingsstukken.

De overheid stimuleert het toepassen van het BPKV-criterium omdat dit een middel kan zijn om een hogere kwaliteit van overheidsopdrachten te verkrijgen. Kwaliteit is een verzamelterm voor een veelheid aan aspecten: innovatief, duurzaam, sociaal, snel, goed functionerend, esthetisch, sterk, hoge capaciteit, weinig hinder, klantvriendelijk enzovoort.

De wet beperkt niet in het gebruik van het aantal en soort BPKV-criteria. Wel dienen deze betrekking te hebben op de opdracht en net als bij geschiktheidseisen en selectiecriteria objectief, transparant en proportioneel te zijn.

 

De opdrachtgever bepaalt naast de verlangde minimumkwaliteit tevens de aanvullende wensen. Beide worden vastgelegd in het bestek of de opdrachtbeschrijving. De opdrachtgever wordt als aanbestedende dienst zo gestimuleerd vooraf na te denken over de aspecten van de opdracht die voor u de meeste meerwaarde kunnen opleveren. Ook inschrijvers worden geprikkeld om vroegtijdig na te denken over hun aanbieding en hoe zij tegemoet kunnen komen aan de wensen van de opdrachtgever. Het toepassen van BPKV vraagt derhalve om een zorgvuldige afweging en om draagvlak bij bestuurders en projectbetrokkenen.

 

De wet of de ARW doet wel op hoofdlijnen suggesties voor de nadere beschrijving van de gunningscriteria, maar geeft redelijk veel vrijheid voor de invulling van de gunningscriteria. Uiteraard moet worden voldaan aan de basisbeginselen: Proportionaliteit, Objectiviteit, Non discriminatoir en Transparant.

 

Een gunningsmethode is de werkwijze hoe de weging tussen prijs en kwaliteit wordt vastgesteld, alsmede het beoordelingsproces hoe de prijs en kwaliteit wordt vastgesteld van de verschillende aanbiedingen. De gunningsmethodiek die toegepast wordt bij de bepaling van de BPKV is niet voorgeschreven in de wet of de ARW. Deze wordt door de aanbestedende dienst bepaald en is vaak in het inkoopbeleid voorgeschreven, waarbij wederom moet worden voldaan aan de basisbeginselen van de Aanbestedingswet.