Bestekseisen voor beton

Moederbestek.nl 3.0
Toepassing Duurzaam Beton
Status: DEFINITIEF
Datum: 31 maart 2020

 

Klik DEF Moederbestek.nl Beton versie 3.0 31 mrt 2020 voor de bestekseisen in pdf

 

1. ALGEMEEN
1.11 DUURZAAM BETON
Voor duurzaam beton zijn de eisen geformuleerd wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen. Na afloop van het project dient de aannemer een Projectcertificaat te overleggen aan de opdrachtgever.
Voor de procedure van de informatie overdracht om te komen tot een Projectcertificaat, zie www.moederbestek.nl/procedure-informatie-overdracht/

 

2. BESCHRIJVING
2.1 ALGEMENE GEGEVENS
04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Moederbestek_beton_procedure_informatie_overdracht
Moederbestek_beton_productblad_XXX

 

OMSCHRIJVING
XX AANBRENGEN XXX
Alle nieuw te leveren standaard XXX dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel 01.14.06 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde XXX zijn vrijgesteld van deze eis, zie het productblad XXX
OF
Geen enkele XXX is vrijgesteld van deze eis, zie het productblad XXX

 

91 EENMALIGE KOSTEN
95 STELPOSTEN
Stelpost invulling Moederbestek.nl
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven voor de invulling Moederbestek.nl:
– naleving: beoordeling of het project voldoet aan de gestelde duurzame eisen;
– monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang realisatie Circulaire Economie.
Het genoemde bedrag is excl. btw.
EUR 825,00 V

 

3. BEPALINGEN
01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT
06
Betonnen producten vervaardigd van ‘duurzaam beton’ dienen te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

 

01 14 06 DUURZAAM BETON
01
Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NENEN 12620.

 

02
Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op http://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

 

03
Voor wat betreft de stelpost Duurzaam Beton, zoals genoemd in bestekspost 950010, is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
– de productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van ‘duurzaam beton’
– de verwijderde betonnen producten.

 

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q. betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling SKG-IKOB, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van betonnen producten die worden vervaardigd van ‘duurzaam beton’ c.q. het te verwijderen beton.

 

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING
08
Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

 

09
De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen, dient te beschikken over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

 

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST
04
Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2015 verstrekt de aannemer aan de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

 

05
De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt als toeslag materiaal in beton.